Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Definities

1.1 Alpha Telecom B.V.: Alpha Telecom B.V., een handelsnaam Alpha Telecom B.V.

1.2 Klant: De opdrachtgever aan wie Alpha Telecom B.V. een aanbieding doet dan wel met wie Alpha Telecom B.V. de Overeenkomst sluit.

1.3 Overeenkomst: Een overeenkomst afgesloten tussen Alpha Telecom B.V. en Klant, inclusief bijlagen, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Alpha Telecom B.V.. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alpha Telecom B.V. is te allen tijde bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op www.alphatelecom.nl.

2.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Klant en Alpha Telecom B.V. zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Aanbiedingen en wijzigingen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur wordt vermeld, zijn offertes en aanbiedingen van Alpha Telecom B.V. geheel vrijblijvend en komt een bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van Alpha Telecom B.V.. Alpha Telecom B.V. behoudt zich het recht voor om een aanvraag van Klant te weigeren of onderhandelingen over een Overeenkomst voortijdig af te breken, zonder dat Alpha Telecom B.V. tot enige vergoeding jegens Klant gehouden zal zijn.

3.2 De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en calculaties e.d. gelden als een benadering, tenzij Alpha Telecom B.V. uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

3.3 Wijzigingen, aanpassingen of notities in offertes en/of orderbevestigingen worden niet door Alpha Telecom B.V. in behandeling genomen, mits aangebracht in de daarvoor bedoelde tekstvakken.

3.4 Onjuistheden in de orderbevestiging van Alpha Telecom B.V. dienen door Klant binnen 5 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk te worden doorgegeven aan Alpha Telecom B.V., bij gebreke waarvan de orderbevestiging juist en volledig wordt geacht te zijn en Klant daaraan is gebonden. Klant staat jegens Alpha Telecom B.V. in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Alpha Telecom B.V. voor schade als gevolg van onjuistheid daarvan.

3.5 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel, binden Alpha Telecom B.V. alleen indien dit schriftelijk door Alpha Telecom B.V. aan Klant is bevestigd.

4. Looptijd en uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Indien een Overeenkomst niet geacht wordt te eindigen door het verloop van een bepaalde termijn of de oplevering van een bepaalde prestatie, kan één der partijen de Overeenkomst beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4.2 Indien de Overeenkomst wordt geacht te eindigen door het verloop van een bepaalde termijn of de oplevering van een bepaalde prestatie, kan Alpha Telecom B.V. de Overeenkomst tussentijds beëindigen wanneer de inhoud en/of omvang van de prestatie gedurende de uitvoering daarvan wezenlijk wijzigt. Hierbij geldt een opzegtermijn van drie maanden.

4.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor nakoming van de Overeenkomst door Alpha Telecom B.V. benodigde zaken en betreft nimmer een fatale termijn. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of niet tijdige levering van de door Alpha Telecom B.V. benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. In dergelijke gevallen wordt Klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Overschrijding van levertijd verplicht Alpha Telecom B.V. niet tot schadevergoeding en geeft Klant niet het recht zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Klant is echter gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Alpha Telecom B.V. niet binnen een redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Alpha Telecom B.V. is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

4.4 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Alpha Telecom B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Alpha Telecom B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de  Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Alpha Telecom B.V. zijn verstrekt, heeft Alpha Telecom B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Klant de gegevens aan Alpha Telecom B.V. ter beschikking heeft gesteld. Alpha Telecom B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Alpha Telecom B.V. is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.5 Het is Klant niet toegestaan misbruik te maken van de door Alpha Telecom B.V. geleverde diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten (i) die, in strijd met de bedoeling van de dienst; (ii) waardoor storingen in de diensten of (mobiele) netwerken worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt; (iii) die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6 Indien sprake is van een schriftelijk overeengekomen acceptatieprocedure, vangt deze aan bij oplevering. Indien de prestatie is geaccepteerd, zal dit door partijen in een acceptatieprotocol worden vastgelegd. Klant wordt verondersteld de prestatie in elk geval te hebben geaccepteerd indien Klant tot ingebruikname van de prestatie is overgegaan dan wel wanneer Klant niet uiterlijk binnen twee weken na oplevering schriftelijk aan Alpha Telecom B.V. heeft

medegedeeld dat en om welke reden(en) zij de prestatie (op onderdelen) niet accepteert.

4.7 Bij de uitvoering van een Overeenkomst verwerkt Alpha Telecom B.V. gegevens, waaronder persoonsgegevens van Klant (of eindgebruiker), met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

5. Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

5.1 Het is Alpha Telecom B.V. toegestaan nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk is of indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Alpha Telecom B.V. kan worden gevergd.

5.2 Indien Alpha Telecom B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.3 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Alpha Telecom B.V. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Alpha Telecom B.V. op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Indien Klant de Overeenkomst tijdens de looptijd van de initiële contractstermijn beëindigt, worden alle kosten die Klant Alpha Telecom B.V. verschuldigd zou zijn tot aan het einde van de initiële contractstermijn, direct en volledig opeisbaar.

5.5 Indien een Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Klant in rekening worden gebracht.

5.6 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Alpha Telecom B.V..

5.7 Op eerste verzoek van Alpha Telecom B.V. zal Klant kosteloos (schriftelijke) medewerking verlenen aan overdracht van een Overeenkomst aan een derde.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de in het kader van de door Alpha Telecom B.V. te verrichten diensten door Alpha Telecom B.V. ter beschikking gestelde (hulp)programmatuur, apparatuur en/of andere materialen, waaronder maar niet beperkt tot analyses, ontwerpen en documenten, berusten bij Alpha Telecom B.V. en/of diens licentiegevers.

6.2 Klant vrijwaart Alpha Telecom B.V. voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van een derde, zulks in verband met de uitvoering van de diensten door Alpha Telecom B.V., tenzij deze inbreuk toerekenbaar is aan Alpha Telecom B.V..

6.3 Alpha Telecom B.V. vrijwaart Klant voor gerechtvaardigde aanspraken van derden jegens Klant indien en voor zover in of buiten rechte wordt vastgesteld dat gebruik door Klant van de diensten van Alpha Telecom B.V. een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van deze derde oplevert, zulks op voorwaarde dat Klant Alpha Telecom B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van (het bestaan van) een eventuele aanspraak van een derde. Tevens zal Klant Alpha Telecom B.V. de noodzakelijke informatie, (proces)volmachten en medewerking verschaffen.

6.4 Het is Klant uitdrukkelijk verboden om eventuele aanduidingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrechten uit de programmatuur en/of andere door Alpha Telecom B.V. geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen, inclusief eventuele aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en/of geheimhouding.

7. Vergoedingen en betaling

7.1 Klant is aan Alpha Telecom B.V. vergoedingen verschuldigd voor door hem van Alpha Telecom B.V. afgenomen diensten volgens de daarvoor overeengekomen tarieven.

7.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.

7.3 Alpha Telecom B.V. is gerechtigd overeengekomen tarieven of vaste prijzen eenzijdig te wijzigen zonder dat Klant in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, maar alleen voor zover Alpha Telecom B.V. de verhoging van de prijs noodzakelijk acht als gevolg van gewijzigde wet- of regelgeving, kostprijsverhogende omstandigheden of omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren. In dergelijke gevallen wordt Klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

7.4 Alpha Telecom B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen volgens de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening.
7.5 Betaling dient steeds te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, op een door Alpha Telecom B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin gefactureerd is.

7.6 Gespreide betaling en verrekening van facturen door Klant is niet toegestaan, tenzij Alpha Telecom B.V. daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd.

7.7 Indien Klant in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.8 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150.

7.9 Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan betaling van rente als omschreven in artikel 7.7, is Alpha Telecom B.V. bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; één en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alpha Telecom B.V. behoudt zich de eigendom voor van afgeleverde zaken totdat Klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst op basis waarvan de zaken werden afgeleverd alsmede de kosten van bijkomende diensten en/of vorderingen van Alpha Telecom B.V. in verband met tekortkomingen van Klant in de nakoming van de Overeenkomst, volledig heeft voldaan. Tot dat moment zal Klant slechts gerechtigd zijn de door Alpha Telecom B.V. afgeleverde zaken ten behoeve van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, doch Klant zal niet gerechtigd zijn deze zaken te vervreemden of te bezwaren dan wel anderszins aan het vermogen van Alpha Telecom B.V. te onttrekken. Voor zover nodig zal Klant steeds derden op de rechten van Alpha Telecom B.V. wijzen en Alpha Telecom B.V. onverwijld in kennis stellen indien een derde op enigerlei wijze conservatoire of executoriale maatregelen ten aanzien van die zaken ten uitvoer mocht leggen.

8.2 Klant verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek van Alpha Telecom B.V. ter inzage te geven.

8.3 Voor het geval Alpha Telecom B.V. zijn in dit artikel genoemde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Alpha Telecom B.V. en door Alpha Telecom B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Alpha Telecom B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Alpha Telecom B.V. tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit een Overeenkomst, kan de Klant haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de be- treffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval Alpha Telecom B.V. onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan Alpha Telecom B.V. een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichting(en) na te komen.

9.2 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Alpha Telecom B.V. in de nakoming van haar verplichting(en), is Alpha Telecom B.V. tegenover Klant aansprakelijk voor vergoeding van de door Klant als gevolg van de betreffende toerekenbare tekortkoming geleden directe schade. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis en per jaar beperkt tot de voor die Overeenkomst gemiddeld per maand gefactureerde vergoeding(en) (exclusief BTW), met een maximum van hetgeen de verzekeraar van Alpha Telecom B.V. daadwerkelijk uitkeert. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alpha Telecom B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Alpha Telecom B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoelt in deze algemene voorwaarden. Alpha Telecom B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 Klant zal Alpha Telecom B.V. vrijwaren voor schade als gevolg van misbruik zoals omschreven in artikel 4.5.

9.5 Indien partijen naast het recht op schadevergoeding een boete zijn overeengekomen, zullen de eventueel verbeurde contractuele boetes in mindering worden gebracht op de eventuele schadevergoeding terzake van dezelfde gebeurtenis.

9.6 Vorderingen tot schadevergoeding verjaren indien niet binnen twee jaar na het ontstaan daarvan een procedure aanhangig is gemaakt.

10. Geheimhouding

10.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie die zij van de andere partij verkrijgen in verband een offerte of een Overeenkomst en zullen deze informatie tot twee jaar na afloop daarvan niet aan derden openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partij die de informatie heeft verstrekt.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de rechtsverhouding tussen Alpha Telecom B.V. en Klant zal Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De geschillen welke tussen Alpha Telecom B.V. en Klant mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Vrijblijvende telecomscan?